Voetbal jij en ben je tussen de 9 en 15 jaar?

Kom dan naar JPVO!

 

Wil je het beste uit jezelf halen?

 

Wij helpen je de beste voetbal versie van jezelf worden.
JPVO staat namelijk voor Jouw Persoonlijke Voetbal Ontwikkeling.

Wat jij krijgt

 • 1 op 1 training
 • Coaching via een persoonlijk ontwikkelplan
 • Gevarieerde en op maat gesneden oefeningen
 • Begeleiding van ervaren en gediplomeerde trainers
 • Monitoring progressie via groeisheet en video-analyse

EXTRAATJE: Een gepersonaliseerd JPVO-trainingstenue!

Wat wij doen

Bij JPVO krijg je 100% persoonlijke aandacht en train je zo goed als alles met de bal.

HIERVOOR STAAN WIJ (ONZE MISSIE)

We doen er alles aan, om te bereiken dat jij het beste uit jezelf haalt.

HIERVOOR GAAN WIJ (ONZE VISIE)

Alle voetballers zodanig begeleiden, dat ze met plezier in een zowel uitdagende als veilige omgeving hun voetbalpotentieel leren ontdekken en gebruiken.

 

POSITIEF, PLEZIER & PROGRESSIE

 

Lees hier hoe je bij JPVO het beste uit jezelf haalt!

 

Op het voetbalveld sta ik in mijn kracht en heb ik alle energie, om jou te helpen met plezier en zelfvertrouwen het beste uit jezelf te halen. Ik geniet ervan, als ik je zie groeien.

En groeien ga je, want ik geef jou de volle aandacht en ik heb een antenne voor wat jij nodig hebt, om de volgende stap in jouw ontwikkeling te zetten. Daar gaan we dan lekker op oefenen. In jouw tempo en met oefeningen die het beste bij jouw ontwikkeldoelen passen.

  

Paul Schrijver

Wie wij zijn

Waarom zijn wij JPVO gestart?

Vanuit pure passie voor het voetbalspelletje en vooral het plezier, dat wij beleven aan het ontwikkelen van jeugdige voetballers.

De kracht van JPVO is de bundeling van onze gevarieerde achtergrond en ervaring als voetballer en trainer / coach. Daardoor krijg jij het ideale begeleidings-pakket, waarin voetbaltechniek & -tactiek en pedagogie & psychologie samenkomen.

Wat bieden wij jou?

 • Jarenlange trainerservaring van 4×4 t/m JO17
 • KNVB gediplomeerde trainers (Pupillentrainer, JVT en TC-3)
 • Gecertificeerd trainer & coach in persoonlijke ontwikkeling
 • Tientallen jaren ervaring in eerste selectie voet- en zaalvoetbalteams

Tel daarbij op onze positieve instelling, bevlogenheid, oog voor detail en een maatwerkprogramma, speciaal voor jou…

Dan besef je, dat je wat begeleiding betreft in een gespreid bedje terecht komt!

Jij gaat het doen.

Maar wij helpen je het beste uit jezelf te halen.

 

Individuele aandacht voor jouw voetbalkwaliteiten en deze ontwikkelen naar een hoger niveau, dat is mijn doel bij JPVO.

Techniek en Creativiteit is voor mij de basis van voetbal en met behulp van op maat gemaakte oefeningen ga ik met jou individueel trainen. Lekker met de bal bezig zijn en je voetbaltechniek verbeteren, dat is mijn passie en ik sta klaar om met jou aan de slag te gaan!

 

Johan Rambi

Ervaringen

 • “Bij JPVO krijg je gepersonaliseerde trainingen die serieus maar ook zeker leuk zijn. Doordat er op jouw eigen verbeterpunten getraind wordt is het effectief en leerzaam. Elke training wordt je uitgedaagd om jezelf te verbeteren.” – Jort
 • “JPVO is geen standaard voetbal school maar een individuele training in voetbalontwikkeling voor ambitieuze en intrinsiek gemotiveerde jeugdvoetballers. De enthousiaste en ervaren trainers gebruiken gevarieerde oefenstof, uitgevoerd met hoge intensiteit en veel spelplezier. Ideaal voor de voetballer die zich op onderdelen verder wil verbeteren. Door de juiste aandacht voor de individuele ontwikkeling van voetbal vaardigheden met nuttige en realistische evaluaties waar je als jeugdspeler mee verder kunt.” – Edwin
 • “Een prettige omgang voor kind en ouder waarbij periodiek een evaluatie plaatsvindt, waarbij in detail de ontwikkeling besproken wordt.” – Danny
 • “JPVO werkt vanuit veiligheid en geborgenheid aan ontwikkelen van voetbalvaardigheden en doet dat op een creatieve en plezierige manier met veel variatie.” – Rik

 

  Contact formulier

  Algemene voorwaarden

  1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  a. "Naam invoeren": de gebruiker van deze algemene voorwaarden: JPVO ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer “KvK-nummer”;

  b. overeenkomst: de overeenkomst tussen JPVO en de klant;

  c. klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met JPVO;

  d. training: de (personal) trainingssessie die door JPVO wordt verzorgd;

  e. personal trainer: de natuurlijke persoon die namens JPVO de training geeft.

  Artikel 2. Algemeen

  2.1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen JPVO en de klant.

  2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

  2.3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

  2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door JPVO vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

  Artikel 3. Aanbiedingen

  3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

  3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

  3.3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes van JPVO binden JPVO niet.

  3.4. Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

  Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

  4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst heeft ingevuld, ondertekend en aan JPVO heeft geretourneerd.

  Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

  5.1. De onderstaande annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.

  a. In overleg kan bij ziekte/blessures/vakantie de looptijd opgeschoven worden. Dit is altijd ter beoordeling van JPVO en zal per individuele situatie bepaald worden.

  c. Er kan maximaal 1 sessie per week ingehaald worden.

  d. Annuleren kan tot 24 uur van te voren, de sessie kan dan in overleg op een ander tijdstip ingehaald worden, mits er een geschikt moment gevonden kan worden.

  e. Sessies die binnen 24 uur van te voren worden geannuleerd, kunnen niet ingehaald worden en zijn voor rekening van de klant.

  5.4. Annulering kan op de volgende wijzen geschieden:

  a. Middels een telefoongesprek;

  b. Via een SMS bericht;

  c. Via een Whatsapp bericht;

  d. Via een e-mail.

  Artikel 6. Annulering van een training door JPVO

  6.1. Bij vakantie of ziekte van de personal trainer schuiven de trainingen op.

  6.2. Is de personal trainer ziek, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via een telefoongesprek, SMS bericht of Whatsapp bericht in kennis gesteld.

  Artikel 7. Feestdagen

  7.1. Op de volgende dagen worden door JPVO geen trainingen gegeven:

  a. Eerste en tweede kerstdag;

  b. Eerste en tweede paasdag;

  c. Eerste en tweede pinksterdag;

  d. Oudjaarsavond;

  e. Nieuwjaarsdag.

  7.2. Op de overige officieel erkende feestdagen zijn trainingen in overleg eventueel mogelijk.

  7.3. Trainingen die normaliter op een van de dagen genoemd in artikel 7.1 zouden plaatsvinden kunnen ingehaald of doorgeschoven worden.

  Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

  8.1. JPVO is gehouden zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen en met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. JPVO garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de inzet van de klant.

  8.2. JPVO bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd.

  Artikel 9. Verplichtingen van de klant

  9.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan JPVO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.

  9.2. De gegevens en informatie die de klant aan JPVO verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

  9.3. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het JPVO onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

  9.4. De klant is gehouden JPVO onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

  9.5. Tijdens de training dient de klant geschikte sportkleding en voetbalschoenen te dragen.

  9.6. De klant is verplicht gedurende de training de aanwijzingen van JPVO op te volgen.

  9.7. De klant dient gezondheidsklachten voor aanvang van de training te melden aan JPVO.

  9.8. De klant/de verzorger van de klant verklaart dat de klant gezond is en fysiek in staat is om de training te volgen en de instructies van op te volgen. Indien de klant/de verzorger van de klant hieraan twijfelt, dan dient hij eerst een arts te raadplegen alvorens hij de training gaat volgen.

  9.9. De klant dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van de training schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

  9.10. Indien de klant/verzorger van de klant, de klant niet geschikt acht voor de training, dan dient de klant/de verzorger van de klant dat direct aan JPVO te melden.

  9.11. De klant/de verzorger van de klant is zich ervan bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van JPVO.

  9.12. Het onder invloed zijn van drank of drugs tijdens de training is niet toegestaan.

  9.13. Als de klant zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is JPVO bevoegd de training te staken. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van JPVO op vergoeding van eventuele schade.

  Artikel 10. Facturatie en betaling

  10.1. Facturatie geschiedt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst.

  10.2. Facturatie geschiedt via de e-mail, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft verzocht om een papieren factuur.

  10.3. JPVO dient de betaling te hebben ontvangen voor de aanvang van de eerste training van het door de klant afgenomen pakket.

  10.4. Indien de klant het gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft JPVO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het gehele openstaande bedrag is ontvangen.

  10.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente, conform artikel 6:119

  BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant.

  10.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

  Artikel 11. Ontbinding en opschorting

  11.1. JPVO is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

  11.2. Voorts is JPVO bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid

  12.1. JPVO kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13.2;

  b. enige daad of nalatigheid van de klant, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

  12.2. JPVO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JPVO is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  12.3. Deelname aan de activiteiten tijdens de training geschiedt geheel op eigen risico. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training. JPVO kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door JPVO gegeven trainingsadviezen of instructies. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor rekening van de klant.

  12.4. De klant dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door JPVO. Indien de klant weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de klant verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

  12.5. JPVO kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de klant op het terrein waar de training plaatsvindt.

  12.6. Voor elke overeenkomst geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting aan de kant van JPVO. JPVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de klant niet behalen van een bepaald gewenst resultaat.

  12.7. JPVO aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte- of gevolgschade.

  12.8. Indien JPVO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JPVO beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van JPVO gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van JPVO beperkt tot het bedrag dat de klant aan JPVO betaald heeft voor de uitvoering van de overeenkomst.

  Artikel 13. Overmacht

  13.1. JPVO is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.

  13.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van de personal trainer, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop JPVO geen (beslissende) controle kan uitoefenen

  Artikel 14. Geheimhouding

  14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

  14.2. JPVO verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Artikel 15. Intellectuele eigendom

  15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op trainingen ontwikkeld door JPVO blijven bij JPVO berusten.

  15.2. Het is zonder voorafgaande toestemming van JPVO niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van de training.

  Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  16.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  16.2. Alle geschillen tussen de klant en JPVO zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar JPVO gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat JPVO zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

  Privacy statement

  Privacyverklaring

  JPVO (www.JPVO.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Bedrijfsnaam: JPVO Email: info@JPVO.nl KVK nummer: ‘KvK-nummer’

  Contact

  Mocht je na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

  JPVO Email: info@JPVO.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken:

  JPVO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Informatie over jouw als sporter
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Daarnaast worden de persoonsgegevens altijd verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst. Voor het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst hebben wij je persoonsgegevens en andere gegevens nodig. De verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van JPVO.

  De levering van diensten en producten (e-books). JPVO gebruikt je persoonsgegevens en andere gegevens voor het opzetten en onderhouden van de producten en diensten. Hierbij kan je denken aan het verwerken van je naam en e-mailadres om te zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt bezorgd. Daarnaast worden je gegevens verwerkt voor de administratie.

  Marketing en communicatie. JPVO is een dynamisch bedrijf dat constant in beweging is. Als er nieuwe diensten en/of leuke acties beschikbaar komen die je mogelijk interesseren dan brengt JPVO je daar graag van op de hoogte. We bewaren je e-mailadres om je automatische gegenereerde e-mails te sturen. De automatische gegenereerde e-mails bestaan uit een welkom mail, tips om je profiel te optimaliseren, netwerkverzoeken en ontvangen chatberichten van andere gebruikers. Verder word je e-mailadres bewaard om nieuwsbrieven te sturen. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze mails.

  Kinderen jonger dan 16 jaar

  Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

  Werken bij Zodra je bij ons solliciteert hebben wij je gegevens ontvangen. Je gegevens worden na negentig dagen automatisch verwijderd als je niet bent aangenomen.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@JPVO.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  JPVO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Automatische incasso
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  JPVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  JPVO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@JPVO.nl

  Cookies, wat zijn cookies en welke cookies zijn er?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die een website op je harde schijf plaatst op het moment dat je een website bezoekt. Deze cookies worden onder andere gebruikt voor het onthouden van de instellingen en voorkeuren, het monitoren van de website en het surfgedrag van de website bezoekers. Daarnaast zijn er cookies die ten behoeve van een derde partij op je computer worden geplaatst. Het doel hiervan is het analyseren en optimaliseren van de website voor een zo gebruiksvriendelijke ervaring. Er zijn verschillende soorten cookies, voor sommige hebben wij je toestemming nodig, en voor een aantal niet. Hieronder lees je meer over de verschillende soorten cookies.

  De volgende cookies maken geen of nauwelijks inbreuk op je privacy, derhalve is er geen toestemming vereist om dit soort cookies te gebruiken.

  Analytische cookies Dit soort cookies wordt gebruikt om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgen wij een beter beeld over het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks tot geen gevolgen voor je privacy.

  Functionele cookies Functionele cookies worden gebruikt om een website beter te laten functioneren. Dit soort cookies wordt gebruikt om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Denk hierbij aan bestanden die bijhouden wat er in een winkelmand zit.

  Er zijn ook cookies waarvoor er toestemming vereist is van de website bezoeker.

  Tracking cookies Dit type cookies houdt individueel surfgedrag van bezoekers bij en stelt op basis van de verzamelde gegevens profielen op. Op basis van deze profielen kunnen bedrijven gerichte advertenties tonen dit wordt ook wel retargetting genoemd.

  Cookies van derden Dit zijn cookies die door een derde partij op de desbetreffende website worden geplaatst. Op deze manier kan de derde partij het surfgedrag van een individu bijhouden en de informatie van beide website combineren. Dit type cookie wordt veelal gebruikt door adverteerders en marketeers.

  Flash cookies Een flash cookie is te vergelijken met een normale cookie met uitgebreide mogelijkheden. Dit type cookie kan continu het surfgedrag van website bezoekers volgen, zelfs als alle cookie instellingen zijn beperkt en alle cookies zijn verwijderd.

  De website van www.JPVO.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

  Analytische cookies Functionele cookies

  Aanpassen privacyverklaring

  JPVO behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op de website van www.JPVO.nl gepubliceerd. Wij raden onze relaties aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

  Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

  Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Zo werken wij

  Intake

  Zodra jij je hebt aangemeld, plannen we een aantal intake-activiteiten.

  • We komen kijken bij jouw eerstvolgende wedstrijd
  • Jij vult ons intake-formulier in
  • We gaan een intakegesprek houden (met ouders erbij)

  Na deze intake hebben een beeld van wie jij bent, wat jij kunt, wat jij wilt en hoe je dat gaat bereiken. Dit alles verwerken we in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en daarin staan drie ontwikkeldoelen, waaraan jij gaat werken.


  Persoonlijk ontwikkelplan

  Het POP bespreken we met jouw trainer, want we vinden het belangrijk dat die achter jouw ontwikkeldoelen staat. Wij zijn immers pas geslaagd, als jij in de wedstrijden bij jouw club de gewenste progressie laat zien.


  De trainingen (inhoud en tijd)

  We begeleiden je gedurende een periode van twee keer zes weken. Elke training krijg je een uur maatwerk oefeningen, geënt op jouw ontwikkeldoelen. Daarbij oefen je telkens zowel met jouw rechter-, als linkerbeen.

  Hoewel jouw persoonlijke voetbal ontwikkeling centraal staat, leggen we altijd ook de nadruk op de techniek (‘baas over de bal zijn’), jouw eerste aanname, een strakke inspeel pass en duels.

  Het beheersen van deze aspecten vinden wij de fundamentele basis voor elke voetballer. 

  Alle oefeningen doe je met afwisselende intensiteit en onder verschillende omstandigheden:

  • Statisch (‘droog’ oefenen op de plek)
  • Dynamisch-1 (Oefenen zonder druk)
  • Dynamisch-2 (Oefenen met druk)
  • Praktijk (In wedstrijdverband laten zien, wat je hebt geleerd)

  Monitoring progressie

  De praktijk situatie is de belangrijkste.

  In wedstrijden van jouw team kun jij immers aan jouw trainer (en aan jouw ouders en ons) laten zien dat je geslaagd bent in het bereiken van jouw persoonlijke voetbal ontwikkel doelen.

  We monitoren jouw progressie door observaties tijdens trainingen en wedstrijden vast te leggen in het groeidocument. Daarnaast verzamelen we op die momenten foto- en videobeelden en zo kunnen we jouw ontwikkeling volgen en in kaart brengen.


  Evalueren

  Na het eerste en tweede blok van zes weken evalueren we jouw progressie met jou, je ouders en jouw trainer. Evalueren doen we op basis van de observaties en het beeldmateriaal.  

  Wanneer kom jij voor jouw intake?

  Haal het beste uit jezelf!

  • Wil je graag in elke situatie baas over de bal zijn?
  • Wil je leren hoe al jouw eerste aannames lukken?
  • Nieuwsgierig hoe je steeds over de bal kunt blijven kijken?

  Misschien..

  • Benieuwd hoe je naast kracht ook op gevoel kunt trappen?
  • Wil je elke 1-tegen-1 situatie uit kunnen spelen?
  • Nieuwsgierig hoe je al jouw duels wint?

  Of heb je soms nog andere wensen, maar is hiervoor geen tijd op de trainingen bij jouw eigen voetbalclub?

  Wat jouw wensen ook zijn ... bij JPVO ben je aan het juiste adres!